BunBim

khoshbakht.sermeh - مربی صدا وسيما

مربی صدا وسيما

@khoshbakht.sermeh Instagram total 370 images

آموزش دوره های سرمه دوزی ،سرمه دوزی اصفهان و دوخت های سنتی قبول سفارشات سرمه دوزی تلفن 09127370802 02122007891

http://telegram.me/khoshbakhtsermeh

@khoshbakht.sermeh

اسفند/95 #خوشبخت#سرمه_دوزی#ترمه #پنل#ترنج#نقش#کهن #آموزش#8_جلسه#تلویزیون #ایران#تهران#صنایع#دستی #goldembroidry#goldwork #hautecouture#handicraft #handmade#art #needlepoint#needlework #iran#tehran#tv #khoshbakht

6 💬 163 👍

@khoshbakht.sermeh

6/اسفند/95 زمان قرعه ی نو می زند به نام شما خوشا که جهان می رود به کام شما درین هوا چه نفس ها پر آتش است و خوش است که بوی خود دل ماست در مشام شما تنور سینه ی سوزان ما به یاد آرید کز آتش دل ما پخته گشت خام شما فروغ گوهری از گنج خانه ی دل ماست چراغ صبح که بر می دمد ز بام شما ز صدق آینه کردار صبح خیزان بود که نقش طلعت خورشید یافت شام شما زمان به دست شما می دهد زمام مراد از آن که هست به دست خرد زمام شما همای اوج سعادت که می گریخت ز خاک شد از امان زمین دانه چین دام شما به زیر ران طلب زین کنید اسب مراد که چون سمند زمین شد سپهر رام شما به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی طرب کنید که پر نوش باد جام شما "سیاه مشق" هوشنگ ابتهاج

0 💬 162 👍

@khoshbakht.sermeh

اسفند/95 #خوشبخت#سرمه_دوزی#ترمه #جقه#مروارید#تراکم#حاشیه #آموزش#8_جلسه#هنر #صنایع#دستی#ایران#تهران #میراث#ماندگار#کهن #goldembroidry#goldwork #needlepoint#needlework #hautecouture#handicraft #handmade#art #iran#tehran#tv #khoshbakht

6 💬 239 👍

@khoshbakht.sermeh

اسفند/95 هم_آوای_برف ** ‌ بر آن بام، آن کاج، آن نسترن، به جز بازی ِ برف خاموش نیست. من از برف ِ خاموش، خاموش تر! ‌ نه برف، این غبارِ فراموشی است که پیچد جهان را به شولای خویش من اینجا، در این پرده پرده غبار شوم لحظه لحظه، فراموش تر! ‌ به پهنای تالار هفت آسمان پری پیکرانی، نهان در پرند به پرواز، با گیسوانی بلند پر افشان، در این راهِ بی انتها همه پاک و آزاد، شاد و رها! تو رنگ امیدی، ببار، ای سپید! دریغا، که من دور از آن آفتاب، که آزادی‌اش خوانده‌ام، وز او تا ثریا جدا مانده ام؛ سری زیر پر برده ام، نا امید، گریزان زگفت و شنید! هم آوای برف است خاموشی‌ام پس ِ پرده های فراموشی‌ام ببار ای سپیدی، ببار ای سپید! ‌ مگر ناپدیدم کنی، ناپدید! که در مرگ ِ آن عشق ِ والای پاک کسی نیست از من سیه پوش تر!! ‌ #فریدون_مشیری

14 💬 273 👍

@khoshbakht.sermeh

بهمن/95 #خوشبخت#سرمه_دوزی#ترمه #مخمل#اصالت#هنر#ایرانی #آموزش#8_جلسه#میراث#ماندگار #ایران#تهران#صنایع#دستی#ترمیم #goldembroidry#goldwork #needlepoint#needlework #handicraft#hautecouture #handmade#filigree#art #sewingstitchery #iran#tehran#tv #khoshbakht

6 💬 190 👍

@khoshbakht.sermeh

بهمن/95 #خوشبخت#سرمه_دوزی#ترمه #جقه#بقچه#کهن #میراث#ماندگار#اصالت#ایرانی #ایران#تهران#صنایع#دستی #آموزش#8_جلسه #goldembroidry#goldwork #hautecouture#handicraft #handmade#filigree#art #needlepoint#needlework #sewingstitchery #iran#tehran#tv #khoshbakht

1 💬 159 👍

@khoshbakht.sermeh

بهمن/95 #خوشبخت#سرمه_دوزی#ترمه #قاب#جقه#لله#ایرانی #آموزش#8_جلسه #ایران#تهران#صنایع#دستی #میراث#ماندگار#هنر #goldembroidry#goldwork #hautecouture#handicraft #handmade#filigree#art #sewingstitchery#needlepoint #needlework #iran#tehran#tv #khoshbakht

3 💬 163 👍

@khoshbakht.sermeh

بهمن/95 #خوشبخت#سرمه_دوزی#ترمه #جقه#حاشیه#اصالت #آموزش#8_جلسه #ایران#تهران#صنایع#دستی #میراث#ماندگار#کهن #goldembroidry#goldwork#filigree #needlepoint#needlework #hautecouture #handicraft #handmade#art #iran#tehran#tv #sewingstitchery #khoshbakht

4 💬 228 👍

@khoshbakht.sermeh

بهمن/95 #خوشبخت#سرمه#دوزی#ترمه #جقه#لله#ترنج#جقه #آموزش#8_جلسه#ایرانی #ایران#تهران#صنایع#دستی #میراث#ماندگار#کهن #goldembroidry#goldwork #needlepoint#needlework #hautecouture#handicraft #handmade#filigree #sewingstitchery#art #iran#tehran #khoshbakht

13 💬 241 👍

@khoshbakht.sermeh

بهمن/95 #خوشبخت#سرمه_دوزی#ترمه #آموزش#8_جلسه #نمایشگاه#صنایع#دستی #بهمن#میراث#فرهنگی#ماندگار

0 💬 132 👍

@khoshbakht.sermeh

24/بهمن/95 قطعه فروغ از علیرضا قربانی به مناسبت پنجاهمین سال درگذشت بانوی شعر فروغ فرخ زاد در بهـــــاری روشن از امــواج نـــور در زمستــــان غبــــار آلــــــود و دور یـا خـزانی خـالی از فریــــــاد و شور مرگ من روزی فــــرا خــواهد رسید روزی از این تلـــخ و شیرین روزهـا روز پـــوچی همچو روزان دگــــــــر ســــایه ای ز امروزهـــا ، دیروزهــا دیدگـــــانم همچو دالان هــــای تــــــار گـــونه هـــایم همچو مرمر هـای سرد ناگهــــان خـــوابی مرا خـــواهد ربود من تهی خــــواهم شد از فریــــاد درد خـاک می خواند مرا هر دم به خویش می رسند از ره کـــه در خــــاکم نهند آه ... شـــــاید عــــاشقـــــانم نیمه شب گــــل به روی گـــــور غمنــــاکم نهند بعد من ، نـــــاگه به یک سو می روند پـــرده هــــــای تیره ی دنیــــــــای من چشمهـــــای ناشنـــــاسی می خـــــزند روی کــــــاغذ هـــا و دفترهـــــای من در اتــــــاق کــــــــوچکم پـــــا می نهد بعد من ، بــــا یـــــاد من بیگــــــانه ای در بـــر آئینه می مـــــاند به جــــــــای تــــــــار موئی ، نقش دستی ، شانه ای می رهم از خویش و می مانم ز خویش هر چه بر جا مــــــانده ویران می شود روح من چــــون بــادبــان قـــــــــایـقی در افقهـــــا دور و پنهـــــــان می شود می شتــــــابد از پـی هم بی شکـــــیب روزهــــا و هفته هـــــــا و ماه هـــــــا چشم تــــو در انتظــــــــار نــــــامه ای خیره می مــــاند بــــه چشم راه هــــــا لیک دیگــــر پیکـــــر سرد مــــــــــرا می فشـــــارد خاک دامنگیر خــــاک ! بی تو ، دور از ضربه هـــــای قلب تو قلب من می پوسد آنجــــــا زیر خــاک بعد هـــــا نــــــام مرا بــــــاران و بــاد نــــــرم می شویند از رخســــار سنگ گور من گمنــــــام می مــــــــاند به راه فارغ از افســـــانه هـــای نــــام و ننگ

12 💬 216 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی#ترمه #ترنج#جقه#پنل #ایرانی#کهن#تهران #صنایع#دستی#میراث#ماندگار #آموزش#8_جلسه#هنر #goldembroidry#goldwork #handicraft#handmade #hautecouture#filigree #sewingstitchery#art #iran#tehran #khoshbakht

5 💬 194 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی#ترمه #قدیمی#کهن#اصالت#ایرانی #آموزش#8_جلسه#ترمیم #ایران#تهران#صنایع#دستی #goldembroidry#goldwork #handicraft#hand_sewntailored #handmade#filigree #sewingstitchery#needlepoint #needlework#art #iran#tehran #khoshbakht

4 💬 168 👍

@khoshbakht.sermeh

بهمن/95 #خوشبخت#سرمه#دوزی#مخمل #ترمه#جقه#ترنج#پنل #ایران#تهران#صنایع#دستی #هنر#اموزش#8_جلسه #goldembroidry#goldwork #handicraft#hand_sewntailored #handmade#needlework #needlepoint#filigree #iran#tehran#art #khoshbakht

10 💬 231 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی#ترمه #جقه#پنل#ترنج#ایرانی#هنر #ایران#تهران#صنایع#دستی #اصالت#کهن#قدمت #goldembroidry#goldwork #hand_sewntailored#filigree #handicraft#handmade #needlepoint#needlework #iran#tehran#art#tv #khoshbakht

6 💬 207 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی#ترمه#ترمیم #اصالت#قدیمی#ایرانی #ایران#تهران#صنایع#دستی #هنر#اموزش#8_جلسه #goldembroidry#goldwork #handicraft#hand_sewntailored #handmade#filigree #needlework#needlepoint #art#iran#tv #khoshbakht

6 💬 209 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن/14 تقدیم به تمام عزیزانی که از ایشان درس اخلاق آموختم . با سپاس فراوان از سه وجود مقدس : انان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم. موهایشان سپید شد تا مارو سفید شویم و عاشقانه سوختند تا گرما بخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند. #خوشبخت#سرمه#دوزی #معلم#استاد#سپاس #ایرانی #استاد_محمد_اسماعیلی

3 💬 146 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن/13 خانه هنرمندان نخستین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر تجلیل از برگزیدگان اثار بهمراه استادان عزیز سرکار خانم سماک و خانم بهرامی پور گرامی #جشنواره #فجر#خانه_هنرمندان #خوشبخت#سرمه#دوزی#ایران#تهران

24 💬 270 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی#مخمل #اموزش#8_جلسه#اصالت #ایران#تهران#صنایع#دستی#هنر #goldembroidry#goldwork #needlework#needlepoint #sewingstitchery#filigree #handicraft#hand_sewntailored #handmade#art #iran#tehran #khoshbakht

11 💬 248 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن نخستین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر خانه هنرمندان 11الی 15 بهمن 95 #جشنواره#فجر#ایران#تهران #صنایع#دستی#هنر#اصالت #ایرانی #خوشبخت خ طالقانی خ فرصت شمالی ضلع جنوبی پارک هنرمندان ساعت بازدید 13 الی 20

6 💬 167 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن/11 نخستین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر 11بهمن الی 15 بهمن خانه هنرمندان The 1 st fadjr handicrafts and traditional Art 's festival 30 january /3 february Iranian artists #جشنواره#صنایع#دستی #فجر#بهمن#ایران#تهران #خوشبخت

0 💬 155 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی#ترنج #ترمه#جقه#اصالت #اموزش#8_جلسه #ایران#تهران#صنایع#دستی #ایرانی#طرح_نو #goldembroidry#goldwork #needlepoint#needlework #handicraft#handmade #sewingstitchery#filigree #iran#tehran#art #khoshbakht

4 💬 213 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی #ترمه#بقچه#جقه#ترنج #اموزش#8_جلسه #ایران#تهران#صنایع#دستی هنر#اصالت#ایرانی #goldembroidry#goldwork #needlework#needlepoint #handicraft#hand_sewntailored #handmade#filigree#art #hautecouture#sewingstitchery #hand_sewntailored #iran#tehran#tv #khoshbakht

10 💬 207 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی#جقه #مخمل#اصالت#قدمت #قدیمی#ترمیم#ایرانی #اموزش#8_جلسه #ایران#تهران#صنایع#دستی #goldembroidry#goldwork #needlework#needlepoint #handicraft#handmade #sewingstitchery#filigree #iran#tehran#art #khoshbakht

13 💬 254 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی#ترمه #جقه#اموزش#8_جلسه #صنایع#دستی#ایران#تهران #هنر#میراث#ماندگار #goldembroidry#goldwork #needlework#needlepoint #handicraft#hand_sewntailored #handmade#art #filigree#iran #khoshbakht

5 💬 221 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی#ترمه #پنل#جقه#اموزش#8_جلسه #صنایع#دستی#ایران#تهران #goldembroidry#goldwork #needlework#needlepoint #handicraft#hand_sewntailored #handmade#filigree #iran#tehran#art #sewingstitchery #khoshbakht

2 💬 199 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی#اموزش #8_جلسه#ترمه#جقه #ایران#تهران#اصالت#هنر #صنایع#دستی #goldembroidry#goldwork #needlework#needlepoint #handicraft#hand_sewntailored #handmade#filigree #art#iran#tehran #khoshbakht

8 💬 196 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی#ترمه#جقه #قاب#ایران#تهران#اموزش#8_جلسه #صنایع#دستی#میراث#هنر#دوخت #goldembroidry#goldwork #needlework#needlepoint #handicraft#hand_sewntailored #sewingstitchery#filigree #hautecouture#handmade #art#iran#tehran #khoshbakht

16 💬 249 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه#دوزی#جقه #ترمه#ایرانی#صنایع#دستی #میراث_فرهنگی #ایران#تهران #goldembroidry#goldwork #needlework#needlepoint #handicraft#hand_sewntailored #handmade#filigree#art #sewingstitchery#iran #hautecouture#sermeh #tehran#tv #khoshbakht

13 💬 229 👍

@khoshbakht.sermeh

95/بهمن #خوشبخت#سرمه_دوزی#اموزش#ترمه #جیر#قاب#لله#8_جلسه #ایران#تهران#صنایع#دستی #goldembroidry#goldwork #handmade#hautecouture #hand_sewntailored#filigree #handicraft#needlework #needlepoint#art #iran#tehran#tv #khoshbakht

8 💬 254 👍